آمریکا ۴ فرد و ۵ شرکت را به بهانه حمایت از دولت سوریه تحریم کرد