ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع


معرفی بوک آینده نگاری فناوری: ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع


بوک آینده نگاری فناوری: ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع به قلم ایرج نبی پور به تحریر درآمده‌ است.


اکنون در جهانی پر از آشوب، توأم با تغییرات پیچیده زندگی می‌کنیم که پیش از این، بشر تجربه‌ی آن را نداشته است. آرام آرام این واقعیت که انسان جزء درونی طبیعت بوده و وی بر محیط زیست فیزیکی پیرامون‌اش اثر ژرفی می‌گذارد، نمایان می‌شود. در هنگام تکامل انسان، رشد جمعیت، تغییرات اجتماعی، مصرف منابع طبیعی و پیشرفت‌های فناورانه، چنان به آرامی رخ می‌دادند که یک فرد در طول زندگی خود، قادر به درک آن‌ها نبود، امّا طی دو سده‌‌ی گذشته، رشد جهانی اقتصاد با رشد پرشتابی توأم بوده است که نتایج آن بر سیاره‌‌ی زمین و به ویژه، زندگی خود انسان، تابان بوده است.


چنانچه این تغییرات و تغییر صورت در محیط و شرایط فیزیکی زیست انسان، بدون وجود یک برنامه‌ریزی برای آینده، تداوم یابد، می‌تواند بر شرایط زیست کیفیت انسانی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیامدهای ترسناکی را بر جای گذارد.


گزارش کمیسیون جهانی زیست محیطی و توسعه با عنوان “آینده‌‌ی مشترک ما” در سال ۱۹۸۷ با مفاهیم توسعه‌‌ی پایدار در هم آمیخت. براساس مدل کلاسیک توسعه‌‌ی پایدار، به اثرات اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه نشان داده شد و نوک پیکان توسعه‌‌ی پایدار، تنها به خلق ثروت معطوف نگردید.

کلمات کلیدی: تکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات، آینده‌نگری، توسعه پایدار، تکنولوژی فناوری، فناوری،