امر به معروف و نهی از منکر را باید از گردن‌کلفت‌های سیاسی و اقتصادی شروع کردامام‌جمعه موقت تهران گفت: وقتی گردن‌کلفت‌های سیاسی و اقتصادی همه جوره می‌توانند چپاول کنند و آدم برود سراغ یک دختر تازه‌کار فریب‌خورده، این که فایده‌ای ندارد.