انتشار اطلاعات حقوق مديران دولتي تا پايان تابستان/نیمی از استانداران بازنشسته‌اندرئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اطلاعات حقوق مدیران دولتی تا پايان تابستان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.