انتقال حجاج از مکه به منا و عرفات از هشتم ذی‌الحجه آغاز می‌شودعملیات انتقال حجاج از مکه به منا و عرفات از صبح روز 8 ذی‌الحجه آغاز می شود و ابتدا حجاج اهل سنت در منا مستقر می‌شوند.