تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران خیال واهی بیش نیست