دریافت بوک انتر خانم (اطهر خانم): مجموعه داستان


دریافت بوک انتر خانم (اطهر خانم): مجموعه داستان

معرفی بوک انتر خانم (اطهر خانم): مجموعه داستان


بوک انتر خانم (اطهر خانم): مجموعه داستان توسط رضا اردهی نوشته شده و مشتمل بر 12 داستان کوتاه است. اولین داستان این بوک، با توصیف پسرکی به نام رضا آغاز می‌گردد که بینایی یک چشم خود را از دست داده است.

یک روز او به همراه دوستانش در کوچه مشغول بازی بود که توپ آن‌ها به حیاط یکی از منازل می‌افتد. در نتیجه، رضا برای گرفتن توپ در خانه را می‌زند و اندکی بعد خانمی زیبا در را به روی او می‌گشاید و او را برای بردن توپ به دورن فرا می‌خواند. رضا بعد از بردن توپ و رفتار محبت‌آمیز آن خانم سخت مفتون او می‌شود.

اما هم بازی‌های او که آن خانم را می‌شناختند در برابر تعریف و تمجید رضا از او سخت متعجب می‌شوند، زیرا او نزد اهالی محل به خانمی مغرور و غماز شهرت داشته و به او لقب انتر خانم داده بودند، در حالی که نام حقیقی او اطهر خانم بوده است. در این داستان بعدها هویت اصلی او معلوم می‌شود و رضا نیز…

کلمات کلیدی: داستان کوتاه، مجموعه داستان، مجموعه داستان انتر خانم، دریافت داستان کوتاه، داستان فارسی، اطهر خانم، اطهر خانوم

دریافت بوک انتر خانم (اطهر خانم): مجموعه داستاناین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.