دریافت بوک بررسی ۲۹ سوره دارای حروف مقطعه در آیات الهی


معرفی بوک بررسی ۲۹ سوره دارای حروف مقطعه در آیات الهی


بوک بررسی ۲۹ سوره دارای حروف مقطعه در آیات الهی به قلم علی خرامان خسروشاهی به معرفی و بررسی کامل این حروف می‌پردازد.


قرآن 114 سوره دارد و در 29 سوره ملاحظه می‌کنیم که بعد از «بسم الله الرحمن الرحیم» سوره با حرفی آغاز شده است که در اصطلاح مفسران آن‌ها را «فواتح السور» یا «حروف نورانی» و یا «حروف مقطعه» می‌نامند. این حروف مقطعه در ابتدای سوره‌ها، یک حرفی‌، دو حرفی، سه حرفی‌، چهار حرفی یا پنج حرفی هستند که به ظاهر معنای روشنی ندارند. حروف مقطعه به قرار ذیل است:


«الم- الم- المص- الر- الر- الر- المر- الر- الر- کهیعص- طه- طسم- طس- طسم- الم – الم- الم- الم- یس- ص- حم- حم- حمعسق- حم- حم- حم- حم- ق- ن»


این حروف به ترتیب در اوایل سوره‌های «بقره ، آل عمران، اعراف‌، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، مریم، طه، شعرا، نمل‌، قصص، عنکبوت، روم لقمان، سجده، یس، ص، مومن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، ق، قلم» هستند.


اگر این حروف جمع شوند و مکررات آن‌ها حذف شود، درست نصف حروف بیست و هشتگانه (28) الفبای عربی یعنی چهارده (14) حرف خواهند بود.


در بخشی از بوک بررسی ۲۹ سوره دارای حروف مقطعه در آیات الهی می‌خوانیم:


عنوان ۲۰: سوره‌ی ص


(دارای رمز مبارک (ص) می‌باشد که متعلق به نهمین معصوم (ع) می‌باشد)


کل سوره‌ی ص را در نظر گرفته و آیاتی را که دارای نام مبارک خداوند می‌باشند را مورد بررسی قرار می‌دهیم:


کل سوره‌ی ص متشکل از ۷ نوع و صورت از نام‌های خداوند می‌باشد، که در مجموع ۱۴ مرتبه در کل سوره آورده شده است.


۱) نام مبارک (ربک)دارای ابجد کبیر ۲۲۲ واحد و ابجد صغیر ۱۸ واحد می‌باشد.

۲) نام مبارک (الله) دارای ابجد کبیر ۶۶ واحد و ابجد صغیر ۱۸ واحد میباشد.

۳) نام مبارک (اله) دارای ابجد کبیر ۳۶ واحد و ابجد صغیر ۱۲ واحد می‌باشد.

۴) نام مبارک (ربه) دارای ابجد کبیر ۲۰۷ واحد و ابجد صغیر ۱۵ واحد می‌باشد.

۵) نام مبارک (ربی) دارای ابجد کبیر ۲۱۲ واحد و ابجد صغیر ۲۰ واحد می‌باشد.

۶) نام مبارک (رب) دارای ابجد کبیر ۲۰۲ واحد و ابجد صغیر ۱۰ واحد می‌باشد.

۷) نام مبارک (ربنا) دارای ابجد کبیر ۲۵۳ واحد و ابجد صغیر ۱۳ واحد می‌باشد.


الف) بر اساس فرمول زیر حساب می‌کنیم:


(حاصل جمع ابجد کبیر تک تک ۷ نام مبارک خداوند + تعداد نام مبارک خداوند که در کل سوره آورده شده است)

کلمات کلیدی: قرآن شناسی، بوک قران شناسی، حروف مقطعه در آیات الهی، حروف مقطعه، تحقیق در مورد حروف مقطعه، راز حروف مقطعه، اسرار حروف مقطعه، نحوه خواندن حروف مقطعه، اطلاعاتی در مورد حروف مقطعه، رمز حروف مقطعه، خصوصیات حروف مقطعه، سوره حروف مقطعه، 29 حروف مقطعه، توضیح در مورد حروف مقطعه،