دریافت بوک تاریخچه‌ی جامعه‌شناسی کودکی


معرفی بوک تاریخچه‌ی جامعه‌شناسی کودکی

بوک تاریخچه‌ی جامعه‌شناسی کودکی که مقتدرانه توسط بری مایال، یکی از چهره‌های پیشرو در این رشته نوشته شده، مروری عالی و جامع بر موضوعات و جریان‌های کلیدی درون جامعه‌شناسی کودکی و گسترده‌تر از آن درون مطالعات کودکی است. علاوه بر این مایال به خوبی جامعه‌شناسی کودکی را در زمینۀ جریان‌های جهانی و تاریخی گسترده‌تر قرار داده، و بدین ترتیب نیاز به یک شرح اجتماعی کامل از کودکی را تقویت کرده است.

در بخشی از بوک تاریخچه‌ی جامعه‌شناسی کودکی می‌خوانیم:

کارهای نخستین در جامعه‌شناسی کودکی بر عاملیت کودکان تمرکز داشت، برخی از آنان درون رویکردهای برساختگرای اجتماعی و در مورد کودکان به مثابۀ گروهی اجتماعی بود. در هر دو مورد، کارها بر عنصری اجتماعی و ضروری در تجارب کودکان در روابط کودک – بزرگسال تأکید داشتند.

برای وضوح بیشتر، همان‌طور که هر مادری می‌داند، روابط بزرگسالان با کودکان، به ویژه کودکان خردسال، روابطی بدنی است. همراه با برخی پیشرفت‌های دیگر در مطالعۀ کودکان، فمینیسم در اشاره به این نکته الهام‌بخش بوده است که چگونه زنان بدن‌هایشان را مدیریت می‌کنند و چگونه بدن‌های زنان از نظر جسمی، اخلاقی و اجتماعی، در حرکت آنان میان خانه و محل کار، حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی، درک و دستکاری می‌شود (مارتین، 1989).

به همین ترتیب، مطالعات اشاره کرده‌اند که چطور بدن‌های کودکان در مدارس درک و مدیریت شده، و تنزل مقام می‌یابد، و چگونه تجارب بدنی خود کودکان در خانه و مدرسه متفاوت است. بدین ترتیب دریافته شد که کودکان مراقبت همه جانبۀ بیشتری در خانه دریافت می‌کنند، همراه با توجه به بدن، ذهن، و احساساتشان؛ در حالیکه در مدرسه، هر چند ممکن است معلم مهربان باشد، دستور کار رسمی مدرسه بر جنبه‌های آکادمیک و دستور کار غیررسمی (و غالباً خاموش) بر هنجارهای رفتاری مدرسه تمرکز می‌کند.

کلمات کلیدی: بوک جامعه شناسی، جامعه شناسی چیست pdf، جامعه شناسی، علم جامعه شناسی، جامعه شناسی چیست، انواع مهارت های اجتماعی pdf، مشارکت اجتماعی کودکان، مهارتهای اجتماعی در کودکان، A History of the Sociology of Childhood، Berry Mayall،