دریافت بوک رمان ته‌دیگمو پس بده


معرفی بوک رمان ته‌دیگمو پس بده


بوک رمان ته‌دیگمو پس بده به قلم آرام رضایی زندگی دختری به نام نیشام را روایت می‌کند که برای مستقل شدن حاضر است دست به هرکاری بزند و در این میان با پسری آشنا می‌شود که….


در بخشی از بوک رمان ته‌دیگمو پس بده می‌خوانیم:


داشتم جواب مشتریو می‌دادم که صدای در بلند شد. سرمو بلند کردم که با لبخند جواب مشتری و بدم که با دیدن کامیار اخمام رفت تو هم. با چندش بینیمو جمع کردم. چیش… این پسره نکبت اینجا اومده چی کار؟ با تعجب به دختر بچه‌ی حدودا ۵ ساله پشت سرش نگاه کردم. دختره موهاش و خرگوشی بسته بود و کنجکاو به اطراف نگاه می‌کرد. این بچه دیگه کیه؟ به این پسره نمی‌خوره بچه داشته باشه.


اومد جلوی میز و خشک گفت: مهداد هست؟ یه چشم غره بهش رفتم. پسره بی‌تربیت سلامم بلد نیست. بدون این‌که جوابشو بدم مهدادو صدا کردم


– من: آقای متین…آقای متین یکی کارتون داره.


بی‌توجه به کامیار به مشتری که تازه اومده بود لبخند زدم. زیر چشمی دختره رو می‌پاییدم دستش و گرفته بود به بلوز کامیار و هی می‌کشید.


– مهداد: بله نیکو خانو…چشمش به کامیار افتاد و گل و از گلش شکفت.


– : به سلام کامیار چه طوری رفیق؟ چه عجب یادی از ما کردی؟


مهداد و کامیار دست دادن. مهداد چشمش به دختر بچه افتاد و با لبخند و خوشحال گفت:


– اه کاملیا خانمم که اینجاست. چه طوری عمو؟


از پشتم دور زد و رفت جلو، کنار کامیار و دختر بچه. زانو زد و هم قد دختر شد. دختره با دیدن مهداد لبخند گشادی زد و دستاشو از هم باز کرد و پرید بغلش و همدیگه رو سفت بغل کردن. ابروم از تعجب پرید بالا.


– دختر: سلام عمو مهداد. دلم برات تنگ شده بود.


عمو؟ عمو مهداد؟؟؟ چه با هم صمیمین. کامیار با نیش باز گفت:


– کاملیا جان برای همینم امروز آوردمت پیش عمو مهداد بمونی که دلتنگیت رفع شه.


چشم‌هام گرد شد چی؟ کاملیا سریع از مهداد جدا شد و رو به کامیار گفت:


– راست میگی دایی کامیار؟ پیش عمو بمونم؟؟؟


کامیار با همون لبخند گشادش گفت:


– آره اگه دختر خوبی باشی و عمو رو اذیت نکنی می‌زارم بمونی.


کاملیا سریع چسبید به دست مهداد که در حال ایستادن بود و لبخندش و جمع کرد و سعی کرد قیافه بچگونه و فسقلیش و جدی کنه و گفت:


– دایی کامیار دختر خوبی می‌شم. عمو مهداد بمونم؟

کلمات کلیدی: دریافت بوک عاشقانه، دریافت رمان عاشقانه ایرانی، رمان عاشقانه، دریافت رمان ایرانی، دریافت بوک رمان ته‌دیگمو پس بده، دریافت رمان ته‌دیگمو پس بده، دریافت رمان ایرانی، رمان عاشقانه، داستان فارسی، دریافت داستان ایرانی، دریافت رمان عاشقانه،