دریافت بوک رمان پرواز برای رهایی


معرفی بوک رمان پرواز برای رهایی

بوک رمان پرواز برای رهایی اثر فاطمه جلالوند، داستان دختری را روایت می‌کند که از تاریکی و اجبار‌های زندگی‌اش گریزان است؛ اما این باید‌ها و نباید‌ها هستند که مسیر زندگی‌اش را مشخص می‌کنند. دختر این قصه به دنبال خوشبختی و رهایی می‌گردد؛ ولی شاهد قتلی بی‌رحمانه می‌شود که گمان می‌کند هیچ چیز بدتری از این وجود ندارد.

در بخشی از بوک رمان پرواز برای رهایی می‌خوانیم:

صدای پای اسب‌هایی که سم‌هایشان را بر زمین می‌کوفتند میان شاخ و برگ درختان بلند قامت می‌پیچید و به دلهره‌ی لونه کرده در وجود سرما زده‌ی دخترک می‌افزود.

نفس‌های تند شده‌اش بودند که از هیجان درونش خبر می‌دادند.

خودش را خم کرد و اسب زیبا و سفید رنگش را نوازشی پر اضطراب کرد.

– تند تر برو اراز. باید بریم.

صدای ظریف دخترک وحشت زده با وزش باد همراه شد و ناپدید گشت.

با صدای بلند گلوله‌ای که شلیک شد، جیغ خفیفی کشید و بر زمین کوفته شد.

ناله‌ای از دردی که در سرش پیچید سر داد و چشمان اشک آلودش به خونی که از پای اسب وفادارش جارش شده بود خیره ماند، سر اسبش را در آغوش کشید و نرم نوازشش کرد، اشک ریخت بر این فلاکتی که گرفتارش شده بود.

با نزدیک شدن صدا‌ها به خودش امد و اشک ریزان اسبش را رها کرد و شروع به دویدن و دور شدن نمود، با برخورد دستانش به شاخه‌های درختان، زخم‌های سطحی بر روی پوستش می‌نشست و سوزش بدی ایجاد می‌کرد و اشک‌هایش بودند که با تازیانه زدن به صورتش دردش را بازگو می‌کرد.

کلمات کلیدی: عاشقانه، دریافت رمان اجتماعی، رمان اجتماعی، رمان اجتماعی ایرانی، دریافت رمان جدید، رمان جدید، دریافت رمان، رمان، دریافت رمان پرواز برای رهایی، رمان پرواز برای رهایی، دریافت رمان رایگان، دریافت رمان pdf، رمان هیجانی، دریافت رمان هیجانی، دریافت رایگان رمان عاشقانه، دریافت رمان رایگان عاشقانه، دریافت رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، رمان عاشقانه ایرانی، رمان فارسی عاشقانه،