دریافت بوک سایه‌های هول


معرفی بوک سایه‌های هول


بوک سایه‌های هول رمانی در مورد زندگی پر از فراز و فرود مهاجران افغان در اروپا است که توسط محمد نبی عظیمی نوشته شده است.

کلمات کلیدی: رمان اجتماعی، رمان واقعی، داستان زندگی مهاجران افغان، بوک افغانی، افغانستان،