دریافت بوک فرهنگ فارسی شینبوک فرهنگ فارسی شین اثر شهروز مرکباتی لنگرودی فرهنگ فارسی‌ دیگر گونه‌ای است که در آن کلمات به شکلی کنایی و طنزآمیز معنا می‌شوند. گاهی موضوع آن‌چنان درهم و برهم می‌شود که سرنخ را گم خواهید کرد.


آ و ا را در الفبای فارسی یک حرف به حساب می‌آورند اما در حقیقت تنها دو نقاشی‌اند و به شکل مجزا و بدون استفاده در جمله

و گاهی حتی با استفاده در جمله معنایی ندارند.

 


 

کلمات کلیدی: فرهنگ لغت فارسی، فرهنگ لغت، دریافت فرهنگ لغت فارسی، فرهنگ فارسی

دریافت بوک فرهنگ فارسی شیناین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.