دریافت بوک مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت


معرفی بوک مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت


بوک مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت به قلم ایرج نبی پور به تحریر در آمده است.


همانگونه که می‌دانیم، در رهیافت میان رشته‌ای، نه تنها بر روی یک پروژه‌ی مشترک کار می‌شود (مانند رهیافت چند رشته‌ای)، بلکه یک درهم تنیدگی یا یکپارچگی نیز در روش‌ها، تئوری‌ها و مفاهیم رشته‌های گوناگون روی می‌دهد تا درک ژرفی را از الگوهای سیستم‌های پیچیده و نیز فرآیند در هم تنیدگی به دست آید. مهندسی بافت، نمونه‌ی بارز یک علم میان رشته‌ای است که از گستر‌ه‌ی توسعه مواد زیستی در قالب بافت‌های عملکردی، داربست‌ها، سلول‌ها و ملکول‌های فعال زیستی، در قالب بافت‌های عملکردی، بهره می‌برد.


هدف مهندسی بافت از هم گذاری این اجزاء عملکردی آن است که این اجزاء بتوانند بافت‌های آسیب دیده و یا یک عضو را به صورت کامل به حالت نخستین بازگردانده، یا پا برجا کرده و یا اینکه بهبود ببخشند. هر چند دانش مهندسی بافت، چهره و منش میان رشته‌ای دارد، امّا هنگامی این دانش سیمای پیچیدگی از خود نشان می‌دهد که به گستره‌ی دریا نیز ورود نماید. گستره‌ی

دریا چنان بیانت‌ها، پیچیده و رمز آلود است که بیشک آمیزش مباحث مهندسی بافت با این گستره، نویدگر کشفیات و کاربردهای بسیار شگفت انگیز خواهد بود. پیش از ورود به گسترۀ دریا و بهکارگیری مواد زیستی دریایی برای داربست‌های بافتی، شناخت فاکتورهای رشد با منشأ دریا و نیز کاشت سلول‌های پرتوان یا دارای توان چندگانه بنیادی در این داربست‌ها، به شناخت ژرفی از زیستمندان دریایی نیاز دارد. این شناخت می‌بایست چنان عالمانه باشد تا بتواند در چهره‌ی عمل، ویژگی‌های بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی ساختارهای موجود را آشکار نماید.


اسکلت مرجان‌ها، همراه با ساختار پرمنفذ بسیار به هم پیوست‌های که دارند، آن‌ها را جهت ساخت داربست‌های مهندسی بافت بسیار مناسب نموده است. یکی از کاربردهای برجسته‌ی مرجان‌ها در مهندسی بافت، کاربرد آن‌ها در مهندسی بافت استخوانی است. این زیستمندان، مناسب جایگزین پیوند استخوان بوده و به دلیل زیست پذیری بسیار عالی، می‌توان از آن‌ها در ارتوپدی و جراحی‌های پلاستیک و دندان پزشکی، استفاده کرد.

کلمات کلیدی: گیاهان دریایی، علوم میان رشته ای، میان رشتگی، مرجان ها، خلیج فارس، مهندسی بافت، مرجان های خلیج فارس، اسکلت مرجان ها،