دریافت بوک The Hausa Language


معرفی بوک The Hausa Language


در بوک The Hausa Language با زبان هوسا آشنا می‌شود. هوسا یکی از زبان‌های رسمی است و توسط حداقل 40 میلیون نفر در شمال نیجریه صحبت می‌شود، چند میلیون نفر در نیجر و تعدادی از کشورهای دیگر در این منطقه صحبت می‌کنند. این متعلق به شاخه شاخ آفریقا آسیایی (Semito-Hamitic) است؛ در واقع برای زبان شناسان مهم‌ترین عضو آن است. گویش‌های مختلف وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها کانو (شرقی) و سوکوتو (غرب) است. آن‌ها اساسا در فونتیک تفاوت دارند.


 


Hausa is spoken by at least 40 million people in northern Nigeria (where it is one of the official languages), several million in Niger, and in a number of other countries in the area. It belongs to the Chadic branch of Afro-Asiatic (Semito-Hamitic) family; indeed for linguists it is the most important member. There are several dialects, of which the main ones are the Kano (Eastern) and the Sokoto (Western); they differ primarily in phonetics.


 


 

کلمات کلیدی: آموزش زبان هوسا، یادگیری زبان هوسا، یادگیری سریع هوسا، یادگیری زبان هوسا در کوتاهترین زمان، آموزش جامع زبان هوسا، آموزش زبان، زبان هوسا، Hausa Language،