در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیاء در کشور تصویب شد