صنعت انرژی و اقتصاد ایران با تحریم‌های آمریکا خسارت نمی بیند/ وجود راه‌هایی برای تخفیف اثر تحریم‌هابلومبرگ نوشت: گذشته نشان داده است علی‌رغم تحریم‌ها صادرات نفت ایران ادامه می‌یابد و راه‌هایی برای حفظ نفت ایران در بازار وجود دارد و این تحریم‌ها به اقتصاد و صنعت انرژی ایران صدمه نمی‌زند.