گزارش تصویری از پیروزی ایران مقابل ترینیداد و توباگو