دریافت بوک قدرت هوش اجتماعی

معرفی بوک قدرت هوش اجتماعی بوک قدرت هوش اجتماعی نوشته‌ی تونی بازان از ﭘﺮ‌ﻓﺮوش‌ترﯾﻦ ﮐﺘﺎب‌ها در زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ که توسط امیر نصر گردآوری و خلاصه شده است. آنتونی پیتر

ادامه مطلب »

دریافت ماهنامه قرآنی، ادبی و هنری باران ویژه نوجوانان

معرفی ماهنامه قرآنی، ادبی و هنری باران ویژه نوجوانان – آذر ماهنامه قرآنی، ادبی و هنری باران ویژه نوجوانان – آذر منتشر شد. این ماهنامه متعلق به مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

ادامه مطلب »

دریافت بوک کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای

معرفی بوک کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای بوک کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای نوشته‌ی ایرج نبی پور و مجید اسدی مواردی از جمله “اﺛﺮات زﯾﺎن‌آ‌ور ﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪار”، “ﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﺮﺷﺘﺎب و ﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی روﯾﺎروی”،‌

ادامه مطلب »

دریافت بوک مدیریت استراتژیک

معرفی بوک مدیریت استراتژیک بوک مدیریت استراتژیک نوشته‌ی فرد آر دیوید میان گرایش‌های نظری و عملی مدیریت استراتژیک پیوندی منطقی برقرار کرده است، به طوری که می‌تواند مورد استفاده گستردۀ مدیران و کارشناسان در سازمان‌های

ادامه مطلب »

دریافت بوک مهارت‌های فرزندپروری

معرفی بوک مهارت‌های فرزندپروری بوک مهارت‌های فرزندپروری نوشته‌ی فاطمه زارع، طاهره صادقیه، اعظم عربی و محسن میرزائی به ارائه‌ی نکاتی ارزشمند در رابطه با تربیت فرزندان می‌پردازد. امروزه هیچ پدر و مادری وجود ندارد که

ادامه مطلب »

دریافت بوک مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرهنگ شفافیت

معرفی بوک مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرهنگ شفافیت بوک مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرهنگ شفافیت نوشته‌ی باقر انصاری جلد دهم از مجموعه‌ی مطالعات راهبردی،‌ حداقل ملزومات فرهنگ اطلاع‌رسانی و

ادامه مطلب »